Кандидатстването за членство в Българска фестивална асоциация може да бъде осъществено чрез покана от Управителния съвет (УС) на Асоциацията, като всеки желаещ да бъде поканен, ще има възможност да кандидатства.

След подаването кандидатурата се разглежда и гласува от Управителния съвет на Българска фестивална асоциация в двуседмичен срок. На заседанието се взима принципно решение за членството на кандидата. Окончателното решение за приемане на нови членове се взима от Общото събрание на БФА на първата предстояща среща.


След взетото принципно решение от УС на БФА, за да се задвижи процедурата за прием на нови членове, кандидатите трябва да предоставят следните документи:

1. Актуално състояние на юридическото лице, което организира съответния фестивал.
2. Решение на компетентен орган на съответната организация, че е взето решение за участие в Българската фестивална асоциация.
3. Копие от Устава на съответния кандидат, заверен с надпис "Вярно с оригинала, подпис и печат на организацията, или решение на съда, или друг учредителен документ за други организации.

В допълнение, кандидатите трябва да заплатят встъпителна такса в размер на 250 лв. и членски внос.

За допълнителна информация може да се обръщате към Мария Русева (Изпълнителен директор) на мобилен +359 888 359 679 и електронна поща office@bfa.bg